LE network


LE Network

 

 Ondernemenderwijs leren

 

LE-Network ontwikkelt simulatiespelen voor ondernemend onderwijs. De rollen simulatiespelen van LE-Network laat scholieren[1] op een interactieve manier kennis maken met ondernemerschap en/of met ondernemend gedrag. De simulatiespelen van LE-Network zijn een real-life-experience in een veilige omgeving. Hierin doen deelnemers unieke, educatieve ervaringen op in de préfase van (hun) ondernemerschap. Een leeromgeving waar “fouten maken” positief is voor hun leerproces en waarin ondernemerschap in theorie en praktijk spelenderwijs wordt verhelderd. De spelsimulaties kunnen in 1 uur, 1 dagdeel of in verschillende dagdelen  worden gespeeld. Van elke soort spelsimulatie zijn een aantal versies beschikbaar met toenemende complexiteit.


[1] Scholieren gebruiken voor MBO, studenten is HBO, leerlingen is VWO

 

De simulatiespellen zijn in te delen in twee thema’s:

 • Learning Entrepreneurship voor leerprocessen op het gebied van ondernemerschap en ondernemendheid (LE-Game)  
 • Logistic Operations voor logistiek en bedrijfsprocessen (LO-Game).
simulatiespellen

LE-Game; ondernemerschapspel

LE-Game is een spelsimulatie waarbij elke deelnemer een rol als zelfstandig ondernemer krijgt met het bijbehorende visitekaartje van zijn onderneming. In de totale markt opereren  handelaren, producenten en leveranciers met allemaal hetzelfde startkapitaal: € 2500. Deze waarde is vermeld op de activakant van de openingsbalans als voorraad grondstoffen (LEGO-materiaal) en (in beperkte mate) als kasgeld. Het Eigen Vermogen aan de passivakant is dan ook € 2500.

LO-Game; logistiek en productieorganisatie

LO-Game is een spelsimulatie waarbij elke deelnemer een rol als werknemer of als manager krijgt toegewezen in een bepaalde afdeling van een productieorganisatie. De productieorganisatie maakt LEGO-torens in opdracht van klanten. Dat gebeurt in een zestal afdelingen die samenhangen met specifieke functies van het bedrijfsproces.

Leereffecten

Leerlingen, scholieren en studenten beoordelen de simulatiespelen minimaal met een 8. Leren is vooral ook een subjectief proces, want elke mens leert als individu zélf. Games bieden die mogelijkheid, maar wat bij een computergame mist zijn de intermenselijke factoren in de communicatie: houding en gedrag. LE-Games zijn dan ook geen computergames maar rollenspelen, juist met het oog op de menselijke interactie,  met veel mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Natuurlijk kunnen  huidige ICT mogelijkheden daarbij worden ingezet, ICT-toepassingen als apps zijn ontwikkeld, om leerprocessen te meten.


De gedragsopbrengsten

Leren gaat op school vrijwel uitsluitend over kennis en vaardigheden. Gedrag en houding worden niet expliciet geleerd. Dat kan wel expliciet met LE Game! Nagenoeg al ons gedrag is geconditioneerd, dat wil zeggen dat ons gedrag is aangeleerd op basis van vroegere ervaringen en op basis van twee drijfveren, namelijk het nastreven van plezierige ervaringen en het vermijden van onplezierige ervaringen. Van jongs af aan laten wij ons leiden door deze drijfveren. We leren hoe we plezierige ervaringen verkrijgen en hoe we onplezierige ervaringen uit de weg gaan. Die ervaringen doe je op in LE Game.


Je kunt ook oefenen met een houding in LE Game. Bijvoorbeeld een houding van acceptatie, van niet-streven, van geduld, van vertrouwen, vriendelijkheid, mededogen, openheid, nieuwsgierigheid. Dikwijls is het heel lastig om zo’n houding aan te nemen. Dat kan door eerdere ervaringen waar je een blauwtje hebt gelopen, doordat te streng  bent voor jezelf, doordat je snel ongeduldig bent. Dat je inzicht krijgt in de noodzaak tot een andere houding is een waardevol leerelement in LE Game.

 

LE Game leert je

 • Om te gaan met mogelijkheden
 • Nadenken en nieuwe financiële mogelijkheden ontdekken
 • Snel beslissingen nemen
 • Je blikveld verruimen
 • Fouten maken positief te zien als leermoment

Toelichting leereffecten

 • LE Game leert je om met mogelijkheden om te gaan, de positieve emoties ervaren door  ondernemend met die mogelijkheden om te gaan.  Je zit in een situatie in je rol en je stelt jezelf de vraag: “Wat kan ik eraan doen?” , “Hoeveel verschillende mogelijkheden  kan ik bedenken? “ De houding : “Ik kan het niet veroorloven met de beperkte middelen ”… wekt droefheid op, negatieve emoties als hulpeloosheid, neerslachtigheid.  In LE-Game leer je dat te kantelen naar: “Hoe kan ik het me veroorloven dat..”. Die ondernemende instelling creëert mogelijkheden, enthousiasme, dromen.

 

 • LE Game leert je na te denken en nieuwe financiële mogelijkheden te ontdekken.  Als je het type mens bent dat gaat zitten afwachten tot de goede gelegenheid je overkomt, kun je wachten totdat je een ons weegt. Vergeet niet dat “geld” veelal hulpmiddel is! Veel zaken gebeuren niet zozeer doordat geld van eigenaar verandert maar doordat afspraken gemaakt worden.

 

 • LE Game leert je om snel beslissingen te nemen. Als je niet snel een beslissing kunt nemen zul je kansen missen. Kansen die komen en gaan. Weten wanneer je een besluit moet nemen is een belangrijke vaardigheid. In LE-Game kun je ervaring opdoen om die vaardigheid te leren.

 

 • LE Game leert ook je blikveld te verruimen, zodat je zaken kunt ontdekken.  Veel mensen houden namelijk hun oogkleppen op, waardoor ze nooit hun blikveld verruimen. Dingen leren zien die andere deelnemers niet zien, kansen die voor het oprapen liggen. Want: zodra je één kans ziet, zul je ze de rest van je leven blijven zien.

Toepasbaarheid

De simulatiespelen LE-Game en LO-Game en de verschillende versies daarvan zijn toepasbaar binnen het VO, VMBO, MBO en HBO. De duur van de spelsimulaties is afhankelijk van het aantal spelsessies. De spelversies zijn beschikbaar in meerdere talen, bijvoorbeeld zowel in het Nederlands als in de Engelse taal.

 

blije mensen

Docenten maken kennis met Le Network.

Op dinsdag 14 juni hebben docenten kennis kunnen maken met LE-Game. Een ondernemerschap-spel waarin spelenderwijs de diverse aspecten van ondernemerschap worden ervaren.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

Ondernemerschapspel LE-Game geschikt voor M&O
Van M&O naar Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. In het vernieuwde examenprogramma van M&O voor havo als vwo zal aandacht moeten worden gegeven aan acht domein. LE-Netwerk geeft met spelenderwijs leren een invulling aan meerdere domeinen.
Ondernemend gedrag en realiseren van klantwaarde komen bij de domeinen vaardigheden en marketing naar voren. Daarnaast is het advies om met keuzeonderwerpen accenten te leggen in het examenprogramma met bijvoorbeeld ondernemerschap en managementgames.

Een nieuwe missie voor M&O

De ontwikkelingen en trends maken het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid extra relevant. Niet alleen vanwege het inzicht dat het vak leerlingen kan verschaffen in de complexe financiële en bedrijfseconomische actualiteit, maar vooral vanwege de vorming die het kan bieden om leerlingen zelfredzaam te laten functioneren en verantwoorde persoonlijke keuzes te laten maken.

Deze relevantie laat zich vertalen in de volgende missie voor het vak:

Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid is een zelfstandig en volwaardig tweede fase (profiel) keuzevak dat:

    havo- en vwo-leerlingen inzicht laat verwerven in – het bestaansrecht en functioneren van organisaties gericht op het produceren en leveren van producten of diensten; het eigen functioneren binnen organisaties;
    bijdraagt aan het eigen financieel bewustzijn.


Bovenstaande missie legt de basis voor de principiële leerdoelen van het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Die zijn:

 1. De leerling ontwikkelt een begrip over het functioneren van organisaties in een samenleving waarin de meeste goederen en diensten in georganiseerd verband worden voortgebracht.
 2. De leerling verwerft essentiële vaardigheden op belangrijke bedrijfseconomische en organisatorische vakgebieden.
 3. De leerling verkrijgt en vergroot zijn persoonlijke financieel bewustzijn, waaronder financieel inzicht en financiële vaardigheden, opdat hij in staat is verantwoord te handelen voor zichzelf en voor organisaties waarin hij in welke rol dan ook actief is.
 4. De leerling is voorbereid op een voortgezette studie, respectievelijk het werkzame leven, of dit nu is als zelfstandige, als ondernemer of als werknemer.
 5. De leerling heeft een eerste loopbaanoriëntatie ontwikkeld en zicht op een verdere persoonlijke ontwikkeling.

Een nieuwe opzet van het examenprogramma

De nieuwe missie en doelstellingen van het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid maken een andere invulling en programmering van het vak noodzakelijk. Het functioneren van organisaties blijft een belangrijke invalshoek, maar decentrale initiatieven krijgen een belangrijke plaats en het perspectief van het individu ofwel de leerling komt centraal te staan.
Bijvoorbeeld aan de hand van vragen als: hoe zelf een onderneming te beginnen, wat behelst dit? Maar ook financiële zelfredzaamheid in het algemeen krijgt aandacht, onder meer bij persoonlijke financiële beslissingen, zoals het kopen van een huis.
Dit soort privébeslissingen lijkt op het eerste gezicht af te wijken van de problematiek van een organisatie. Toch is er grote overlap. Allerlei afwegingen en technieken die bij de aanpak van organisatorische vraagstukken aan de orde zijn, kunnen ook worden benut bij financiële kwesties op privégebied. En het zelf beginnen van een ondernemingsactiviteit – ondernemerschap – valt daar weer precies tussen in.
De grote programmatische veranderingen die het nieuwe vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid met zich meebrengen, zijn dus:

 1. het individu, de leerling, staat meer centraal; zo speelt het nieuwe programma in op de zelfredzaamheid, ondernemerschap en meer in het algemeen de belevingswereld van de leerling;
 2. een meer geïntegreerde programmastructuur waardoor het vak vergeleken met het huidige examenprogramma van M&O een grotere samenhang krijgt. Als bindmiddel is aan het nieuwe examenprogramma een overkoepelend domein toegevoegd. Dit domein, domein B Van persoon naar rechtspersoon geheten, legt via een aantal subdomeinen de verbinding tussen de persoonlijke en de organisatorische invalshoeken van het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid.

VAN M&O naar Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

 

Beter leren door simuleren met LE-Game 2.0

 

Op uitnodiging van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) verzorgde LE-Network een gastcollege, waarin het simulatiespel als impactvolste leermethode centraal stond. Daarnaast werd de vereenvoudigde ondernemerschap spelsimulatie voor HAVO, VMBO en MBO getest. Daaruit blijkt dat extrovert gedrag loont.


Gastcollege

Het doel van het gastcollege voor de aankomende docenten was ze kennis te laten maken met LE-Game. Een ondernemerschap spelsimulatie LE-Game dat ingezet kan worden als onderdeel van ondernemend onderwijs.
•    Het geef minder belasting voor de docent, de studenten leren spelenderwijs.
•    De student/deelnemer leert effectiever, ze verbreden hun referentiekader.


Tijdens de gastcollege van Henk Roelofs werd o.a. ingegaan op de kenmerken van ondernemend onderwijs, ondernemend gedrag en speelden de studenten twee spelversies van het ondernemerschapspel LE-Game.
Een middag waarin de toekomstige Economie Docenten het ondernemerschap onbewust en onbekwaam ervaarden. Ze speelden eerst een spelversie ter introductie en daarna een tweede spelversie waarin de economische processen werden geregistreerd middels transactieformulieren.


LE-Game 2.0
Hierdoor werd in LE-Game, naast het kenmerkende onderhandelen en deals afsluiten nu ook administratieve processen toegepast. Transacties met BTW en daarmee ook BTW afdracht. Door deze registratieprocessen verminderd de karakteristieke hectiek zoals het kenmerkend is in het introductiespel. Men vond het dan ook minder opwindend maar aan de andere kant wel veel leerzamer.


"Papierwerk is afschuwelijk, een ramp."


Voor HAVO, VMBO en MBO is LE-Network met meerdere scholen in gesprek voor LE-Game 2.0. Met deze nieuwe spelversie wordt het voor scholen mogelijk om onder licentie een set materialen te kopen om meerdere spelversies zelfstandig in hun lesprogramma te kunnen inpassen voor ervaringsgericht en praktisch onderwijs.


Beter Leren
Mede door de spelervaring en de terugkoppeling van het geobserveerde gedrag, o.a. door een time-out omdat de studenten het leerproces vergaten door hun enthousiaste deelname aan het spel, en de resultaten van de gedragstijlscan kregen de studenten inzicht in de effect van spelsimulaties in het leerproces.


De redenen om spelsimulaties in de lessen toe te passen zijn:
•    het is effectief;
•    het geeft een hands-on ervaring en heeft een betere en sneller effect;
•    het vergroot het referentiekader en verankerd ervaringen in het geheugen met de emoties;
•    het plaatst mensen buiten hun comfortzone.

Bronnen:

Gastcollege HAN Meer informatie website
Kenmerken Ondernemend Onderwijs Lees meer
LE-Game spelversies Klik hier